tir-k
Wydział Nauk o Zdrowiu
TURYSTYKA I REKREACJA
rodzaj: studia pierwszego stopnia
tryb: stacjonarny i niestacjonarny
profil kształcenia: praktyczny
czas trwania: 6 semestrów
uzyskany tytuł: licencjat

Specjalności*:

• turystyka i rekreacja zdrowotna
• obsługa ruchu turystycznego
• menadżer turystyki i hotelarstwa w
  języku angielskim 
• turystyka międzynarodowa - w języku angielskim - NOWOŚĆ!
* specjalność do wyboru; warunek realizacji: min 15 osób
insta
Odwiedź nas na INSTAGRAMIE

Studia na kierunku turystyka i rekreacja przygotowują absolwentów do pracy we wszystkich podmiotach branży turystycznej, umożliwiając im zdobycie wszechstronnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności. Studia realizowane są w systemie dwustopniowym:
• pierwszy stopień licencjacki, trwający 3 lata (6 semestrów)
• drugi stopień magisterski, trwający 2 lata (4 semestry)
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwenci uzyskują dyplom licencjata w określonej specjalności.

Realizacja programu studiów obejmuje następujące przedmioty:
historia architektury i sztuki, fizjologia człowieka, psychologia, ekologia i ochrona środowiska, prawo, ekonomia, zarządzanie, podstawy turystyki, podstawy rekreacji, geografia turystyczna, krajoznawstwo, obsługa ruchu turystycznego, ekonomika turystyki i rekreacji, hotelarstwo, pedagogika czasu wolnego, technologia informacyjna, filozofia, socjologia, etyka, komunikacja interpersonalna, podstawy marketingu, podstawy statystyki, teoria i metodyka rekreacji, wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia, zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, pilotaż i obsługa imprez turystycznych, organizacja i zarządzanie w turystyce i rekreacji, informacja w turystyce i rekreacji, turystyczne regiony świata, agroturystyka, turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych, targi turystyczne, dwa języki obce, zajęcia sprawnościowe oraz obozy letni i zimowy.

turystyka i rekreacja zdrowotna

Celem specjalności jest: przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy w charakterze edukatora zdrowia i specjalisty w zakresie wczesnej profilaktyki przewlekłych chorób niezakaznych (chorób cywilizacyjnych); przygotowanie studentów do wykorzystania różnych form aktywności ruchowej do upowszechniania prozdrowotnego styl u życia.

Wykaz przedmiotów realizowanych dodatkowo w ramach tej specjalności to:
edukacja zdrowotna, turystyka uzdrowiskowa, organizacja turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych, hipoterapia, organizacja i obsługa imprez turystycznorekreacyjnych, wellness, problemy turystyki i rekreacji osób starszych, trening personalny, aqua aerobic.

obsługa ruchu turystycznego

Celem specjalności jest: zapoznanie z zagadnieniami związanymi z obsługą ruchu turystycznego; wyposażenie w umiejętności z zakresu pracy i zarządzania biurem podróży; przygotowanie studenta do pracy animatora czasu wolnego w turystyce oraz organizacji imprez turystycznych i rekreacyjnych. Absolwenci specjalności są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Wykaz przedmiotów realizowanych dodatkowo w ramach tej specjalności to:
kultura obsługi i etyka zawodu, organizacje turystyczne w Polsce i na świecie, działalność i obsługa biura podróży, promocja usług turystycznych, organizacja i obsługa imprez turystycznych i rekreacyjnych, zarządzanie zasobami ludzikmi, baza gastronomiczna w turystyce, animacja czasu wolnego, systemy rezerwacyjne w turystyce.
menadżer turystyki i hotelarstwa w języku angielskim

Celem tej specjalności jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych na temat funkcjonowania podmiotów turystycznych i hoteli, zapoznanie się z problematyką ekonomiczną działalności związanych z obsługą ruchu turystycznego – organizacją, marketingiem i zarządzaniem, a także elementami żywienia w hotelarstwie. Dzięki naciskowi położonemu na język absolwent tej specjalności będzie miał możliwość znalezienia pracy w hotelach prowadzonych przez międzynarodowe przedsiębiorstwa w Polsce i za granicą.

turystyka międzynarodowa w języku angielskim
Celem specjalności jest zdobycie wiedzy z zakresu turystyki międzynarodowej, poznanie funkcjonowania globalnego rynku turystycznego oraz zdobycie umiejętności niezbędnych do prowadzenia i kierowania przedsiębiorstwem turystycznym działającym na międzynarodowym rynku usług turystycznych.

Absolwent tej specjalności będzie merytorycznie i praktycznie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych zajmujących się obsługą międzynarodowego ruchu turystycznego.

Dzięki naciskowi położonemu na język absolwent tej specjalności będzie miał możliwość znalezienia pracy w międzynarodowych przedsiębiorstwach w Polsce i za granicą.

Zyska kompetencje umożliwiające zatrudnienie w jednostkach administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za rozwój turystyki oraz instytucjach obsługi ruchu turystycznego: w biurach podróży, hotelach, informacjach turystycznych i przedsiębiorstwach transportowych.

Kontynuacja kształcenia
Absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki na uzupełniających studiach magisterskich trwających 2 lata (4 semestry), w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Dowiedz się więcej o Uzupełniających Studiach Magisterskich w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej.

 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
 w przezroczystej „koszulce" do Sekcji Promocji i Rekrutacji - p. 108R (parter)

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
kwiecień - wrzesień
http://irk.akademiabialska.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.akademiabialska.pl/
tel. +48 83 3449930
e-mail: rekrutacja(at)akademiabialska.pl
sobota, 14 sierpnia 2010 21:45 Poprawiony: środa, 30 marca 2022 10:43 Wpisany przez Marek Kowalczyk