bn-k
Wydział Nauk Ekonomicznych
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
rodzaj: studia pierwszego stopnia
tryb: stacjonarny
profil kształcenia: praktyczny
czas trwania: 6 semestrów
uzyskany tytuł: licencjat

Specjalności*:
• bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni - NOWOŚĆ!
• służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa państwa
• zarządzanie kryzysowe

* specjalność do wyboru; warunek realizacji: min 15 osób

Charakterystyka kierunku:

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II uzyskała pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej na prowadzenie od października roku akademickiego 2011/2012 studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Absolwent trzyletnich studiów otrzymuje dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych i tytuł zawodowy licencjata. Tytuł ten uzyskuje w zakresie wybranej na kierunku bezpieczeństwo narodowe specjalności.
Absolwent studiów kierunku bezpieczeństwo narodowe uzyskuje gruntowną wiedzę z zakresu ogólnych zasad bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Zostaje także wyposażony w umiejętności samodzielnej pracy na różnych stanowiskach w administracji publicznej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Szczególnie dotyczy to procedur związanych z procesem decyzyjnym realizowanym przez różne organy kierowania bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym.
Stosownie do programu studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe studenci odbywają praktyki zawodowe w podmiotach sfery bezpieczeństwa narodowego, a w szczególności: komórkach kryzysowych urzędów gminy, powiatu, szkolnictwa, służby zdrowia, instytucjach i organizacjach użyteczności publicznej, z uwzględnieniem Straży Pożarnej, Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Straży Miejskiej oraz Izby Celnej.
 

Specjalność: bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni 
W ramach tej specjalności student poza wiedzą i umiejętnościami kształtowanymi przez treści kształcenia ogólnego ma możliwość uzyskania dodatkowej wiedzy i ukształtowania umiejętności praktycznych z zakresu: przestępczości w sieci, globalnego społeczeństwa informacyjnego, strategii bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, prawnych aspektów bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa systemów informatycznych. Studenci nabywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie rozpoznawania zagrożeń w cyberprzestrzeni, profilaktyki i wdrażania rozwiązań służących zapewnieniu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, a także obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Zdobyta wiedza i ukształtowane umiejętności praktyczne przygotują absolwenta tej specjalności do pracy w instytucjach bezpieczeństwa państwa, administracji rządowej i samorządowej, a także innych podmiotach, w których organizacja bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych jest kluczowa dla ich działalności.

Specjalność: służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa państwa
Specjalność jest odpowiedzią na rozwijające się potrzeby organizacji i instytucji mundurowych, których profesjonalizm wymaga od swojej kadry i pracowników cywilnych właściwej wiedzy teoretycznej. Absolwent specjalności będzie przygotowany w sposób profesjonalny do ubiegania się o przyjęcie do służby w strukturach Wojska, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz Państwowej Straży Pożarnej. Zdobyta wiedza pozwoli absolwentowi na merytoryczne podejście do rozmowy kwalifikacyjnej i testów kwalifikacyjnych prowadzonych z kandydatami do przyjęcia w wymienionych formacjach mundurowych. Poza wymienionymi służbami absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w organizacjach i instytucjach cywilnych prowadzących działalność w zakresie bezpieczeństwa i obronności orazw strukturach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne RP.

Cel kształcenia specjalności
Ukształtowanie sylwetki absolwenta cechującego się profesjonalną wiedzą i umiejętnościami z zakresu funkcjonowania Wojska, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz Państwowej Straży Pożarnej, stanowiącymi podstawę ubiegania się o pracę na stanowiskach służbowych w wymienionych służbach mundurowych oraz komórkach organizacyjnych administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych oraz prowadzących działalność w obszarze bezpieczeństwa i obronności RP.

Sylwetka absolwenta
Absolwent uzyskuje gruntowną wiedzę z zakresu organizacji, roli, podstaw prawnych i zasad funkcjonowania Wojska, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz Państwowej Straży Pożarnej w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Zostaje także wyposażony w wiedzę z zakresu zasad prawnych i etycznych cechujących poszczególne służby mundurowe. Zna procedury związane z procesem decyzyjnym realizowanym przez organy kierowania wymienionych służb (formacji) mundurowych. Ponadto, jest przygotowany do analizowania bieżącej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, ładu i porządku prawnego państwa, przestępczości powszechnej, gospodarczej i terroryzmu oraz podejmowanych w tych obszarach działań ochronno-prewencyjnych.

W szczególności studiujący zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • teorii i praktyki funkcjonowania wymienionych służb (formacji) mundurowych,
 • analizy i oceny sytuacji w zakresie bezpieczeństwa państwa, w tym szczegółowego rozumienia i monitoringu zagrożeń oraz obiegu informacji w tym zakresie,
 • analizy i oceny podstawowych zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych rzutujących na sposób funkcjonowania wymienionych służb mundurowych w państwie,
 • realizacji zadań przez wymienione służby mundurowe w czasie pokoju, kryzysu (stanach nadzwyczajnych, sytuacjach kryzysowych) i wojny,
 • pozyskiwania, przetwarzania, gromadzenia i obiegu informacji pomiędzy poszczególnymi organizacjami i instytucjami w państwie.

Przedmioty specjalnościowe

1. Siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa państwa.

2. Policja w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

3. Straż Graniczna – organizacja i funkcjonowanie.

4. Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa społecznego.

5. Państwowa Straż Pożarna w zintegrowanym systemie ratowniczym.

Specjalność: zarządzanie kryzysowe
Specjalność przygotowuje studentów do wykorzystania wiedzy z zakresu działań w sytuacjach nadzwyczajnych. W ramach oferowanych na tej specjalności przedmiotów studenci nabywają wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu podstaw ratownictwa oraz procedur niezbędnych do efektywnego prowadzenia działań w sytuacji zagrożeń oraz poznają instytucje zarządzania kryzysowego.


Studiując na kierunku bezpieczeństwo narodowe zdobywasz wiedzę w zakresie
 • teorii i strategii bezpieczeństwa oraz polityki i systemów bezpieczeństwa narodowego,
 • państwa i prawa, współczesnych systemów politycznych oraz w zakresie praw człowieka i obywatela,
 • zarządzania kryzysowego i logistyki w sytuacjach kryzysowych,
 • międzynarodowych stosunków politycznych, wojskowych i gospodarczych,
 • technologii informacyjnej i zastosowania prognozowania w obszarze bezpieczeństwa narodowego,
 • dziedzin, potrzebnych w pracy zawodowej takich jak ochrona własności intelektualnej oraz ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, pozwalających na swobodne poruszanie się w obowiązującym systemie prawnym,
 • dyscyplin pozwalających zrozumieć społeczny kontekst funkcjonowania bezpieczeństwa narodowego w skali krajowej, regionalnej i lokalnej (geografia, historia Polski, ekonomia, administracja, organizacja i zarządzanie) oraz z zakresu komunikacji społecznej umożliwiających poznanie sposobów zachowania się zespołów ludzkich i komunikowania się jednostek, instytucji i podmiotów gospodarczych (socjologia, psychologia, negocjacje, zarządzanie zasobami ludzkimi).

Stosownie do przedstawionego programu studenci odbywają praktyki zawodowe w podmiotach sfery bezpieczeństwa narodowego, a w szczególności w komórkach kryzysowych urzędów gminy, powiatu, szkolnictwa, służby zdrowia, instytucji i organizacji użyteczności publicznej, z uwzględnieniem Straży Pożarnej, Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Straży Miejskiej oraz Izby Celnej.


Absolwent kierunku bezpieczeństwo narodowe:
 • potrafi przeprowadzić analizę i ocenić sytuację bezpieczeństwa narodowego,
 • rozumie zmiany zachodzące w otoczeniu oraz prowadzi monitoring zagrożeń,
 • dokonuje samodzielnej oceny sytuacji zagrożenia, podejmuje działania z obszaru bezpieczeństwa, zapewniające stały poziom informacji, niezbędny do zbierania i opracowywania materiałów potrzebnych do tworzenia szeroko rozumianych strategii bezpieczeństwa,
 • analizuje oraz ocenia podstawowe zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze,
 • rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk społecznoekonomicznych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w skali narodowej,
 • formułuje i analizuje problemy i zagrożenia, zarówno na poziomie makro, jak i mikroekonomicznym,
 • znajduje materiały źródłowe z zakresu bezpieczeństwa narodowego, rozumie je, analizuje i interpretuje,
 • gromadzi i przetwarza analizowane dane, redaguje teksty o charakterze naukowym i analitycznym,
 • jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach i organizacjach odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz podejmowania działań w sferze zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa zdrowotnego.

 

 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
 w przezroczystej „koszulce" do Sekcji Promocji i Rekrutacji - p. 108R (parter)

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
kwiecień - wrzesień
http://irk.akademiabialska.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.akademiabialska.pl/
tel. +48 83 3449930
e-mail: rekrutacja(at)akademiabialska.pl
sobota, 14 sierpnia 2010 21:45 Poprawiony: środa, 18 stycznia 2023 15:31 Wpisany przez Marek Kowalczyk