fa-k
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
FILOLOGIA
rodzaj: studia pierwszego stopnia
tryb: stacjonarny
profil kształcenia: praktyczny
czas trwania: 6 semestrów
uzyskany tytuł: licencjat

Specjalność:

• filologia angielska

 

CHARAKTERYSTYKA

Kształcenie na kierunku Filologia, specjalność Filologia angielska na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym zorientowane jest na rozwijanie umiejętności praktycznych w ramach dwóch ścieżek: glottodydaktycznej oraz tłumaczeniowo-biznesowej.

Scieżka glottodydaktyczna

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata, który jest pierwszym krokiem do uzyskania kwalifikacji do pracy na stanowisku nauczyciela języka angielskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Drugim niezbędnym do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich krokiem jest ukończenie studiów drugiego stopnia zapewniających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu, tj. w zakresie Filologii angielskiej.

Trzyletni cykl kształcenia studiów pierwszego stopnia odbywa się zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 poz. 890). Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego obejmuje nabycie zaawansowanej wiedzy na temat pracy nauczyciela i funkcjonowania szkoły oraz wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i dydaktycznej niezbędnej do rozumienia procesów rozwoju człowieka, wychowania, socjalizacji i nauczania w szkole podstawowej (II etap edukacyjny) i ponadpodstawowej. Absolwent jest przygotowany do wykorzystywania nowoczesnych metod i technik nauczania języka angielskiego oraz jest  wyposażony w umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do realizacji zadań zawodowych z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Potrafi też samodzielnie rozwijać warsztat pracy oraz planować i realizować własny rozwój zawodowy.

Ścieżka tłumaczeniowo-biznesowa

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Jest przygotowany do pracy w charakterze asystenta/mediatora językowego w instytucjach i podmiotach, w których wymagana jest umiejętność sprawnego posługiwania się językiem angielskim ogólnym i specjalistycznym w sytuacjach zawodowych. Jako specjalista w zakresie języka angielskiego, absolwent może znaleźć zatrudnienie w podmiotach i instytucjach prowadzących współpracę z partnerem i/lub klientem zagranicznym, między innymi w przedsiębiorstwach prowadzących handel zagraniczny, działalność eksportową, importową, tranzytową.

Absolwent ścieżki tłumaczeniowo-biznesowej posiada zaawansowaną wiedzę na temat języka stosowanego przez przedsiębiorców i środowisko okołobiznesowe oraz zna specjalistyczną terminologię z zakresu ekonomii, biznesu i handlu zagranicznego niezbędną w skutecznej komunikacji w międzynarodowym środowisku biznesowym i do prowadzenia korespondencji formalnej w języku angielskim. Zna techniki i strategie tłumaczeniowe oraz posiada praktyczne umiejętności ich wykorzystywania w tłumaczeniach specjalistycznych i niespecjalistycznych. Posiada także kompetencje miękkie niezbędne w środowisku biznesowym.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Filologia, specjalność Filologia angielska, jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia lub studiów podyplomowych.

Grupy przedmiotów w cyklu kształcenia

W cyklu kształcenia studenci zdobywają wiedzę i rozwijają umiejętności i kompetencje w ramach bloków przedmiotów:

praktyczna nauka języka angielskiego,

przedmioty kierunkowe (językoznawcze, literaturoznawcze, kulturoznawcze),

w ramach ścieżki do wyboru: przedmioty specjalizacyjne przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela (psychologia, pedagogika, dydaktyka języka angielskiego oraz praktyki zawodowe),

w ramach ścieżki do wyboru: przedmioty specjalizacyjne przygotowujące do pracy w charakterze asystenta/mediatora językowego (z zakresu języka ekonomii, biznesu i handlu zagranicznego, tłumaczeń specjalistycznych i niespecjalistycznych, pisemnych i ustnych oraz praktyki)

Baza dydaktyczna i współpraca międzynarodowa

Zajęcia prowadzone są w nowocześnie wyposażonych salach dydaktycznych. Sprzęt multimedialny najnowszej generacji pozwala na efektywną naukę zarówno przedmiotów akademickich, jak i języka angielskiego. Kilkanaście godzin przedmiotów rozwijających praktyczne umiejętności językowe tygodniowo gwarantuje opanowanie języka jako narzędzia pracy, poznawania świata, kultury oraz ludzi. Sprzyja także pogłębianiu wiedzy akademickiej i rozwijaniu zainteresowań w różnych dziedzinach życia. Ponadto, bezprzewodowy Internet, dostęp do światowych baz danych na terenie ABNS w Białej Podlaskiej oraz z komputera domowego, ciągle poszerzane zbiory biblioteczne podręczników, literatury pięknej i czasopism w języku angielskim oferują studentom te same możliwości, co wydziały filologiczne w dużych ośrodkach akademickich.

ABNS w Białej Podlaskiej współpracuje z uniwersytetami zagranicznymi w ramach projektów unijnych takich jak Erasmus+ Mobilność z krajami Programu (KA103) oraz Erasmus+ Mobilność z krajami Partnerskimi (KA107), które zapewniają studentom możliwość realizacji pobytu rocznego lub semestralnego w celu studiowania, a także odbycia stażu zagranicznego i zdobycia dodatkowego doświadczenia zawodowego w krajach Unii Europejskiej oraz w krajach poza Unią.

Koło Naukowe

Studenckie Koło Anglistów skupia pasjonatów, którzy realizują się poprzez aktywne i regularne uczestnictwo w życiu Uczelni oraz Zakładu Neofilologii. Studenci poszerzają swoje zainteresowania badawcze, m.in. pisząc artykuły naukowe i wygłaszając je na konferencjach naukowych oraz organizują dyskusje tematyczne i wymianę doświadczeń, dzięki czemu nabywają praktyczne umiejętności samokształcenia. Biorą też udział w konkursach kulturoznawczych, recytatorskich, tłumaczeniowych, artystycznych oraz w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, realizując swoje pasje i zgłębiając wiedzę na temat języka angielskiego i krajów anglosaskich. Koło daje studentom możliwość nabycia umiejętności praktycznych z udziałem lokalnej społeczności szkolnej poprzez współudział w organizacji konkursów, warsztatów i lekcji pokazowych dla uczniów, a w dobie edukacji zdalnej podejmowania wielu inicjatyw online http://www.akademiabialska.pl/index.php/pl/koa-naukowe-fil/anglistow

Kontynuacja kształcenia i zatrudnienie

Absolwenci Filologii angielskiej mają możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich w ABNS w Białej Podlaskiej oraz w ośrodkach uniwersyteckich w całym kraju i za granicą. Dzięki funkcjonowaniu bolońskiego systemu nauczania, po ukończeniu trzyletnich studiów filologicznych mogą wybierać również inne kierunki.

 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
 w przezroczystej „koszulce" do Sekcji Promocji i Rekrutacji - p. 108R (parter)

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
kwiecień - wrzesień
http://irk.akademiabialska.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.akademiabialska.pl/
tel. +48 83 3449930
e-mail: rekrutacja(at)akademiabialska.pl
sobota, 14 sierpnia 2010 21:42 Poprawiony: środa, 06 lipca 2022 09:04 Wpisany przez Marek Kowalczyk