PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK) to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania, tworzony i współfinansowany przez osoby zatrudnione (pracowników i zleceniodawców, którzy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym), pracodawców i państwo. Prywatne, imienne rachunki PPK będą zasilane wpłatami osób zatrudnionych, podmiotu zatrudniającego oraz wpłatą powitalną i dopłatami od państwa.

Zasady tworzenia i funkcjonowania pracowniczych planów kapitałowych reguluje ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342) - dalej ustawa o PPK.

Akademia Bialska Nauk Stosowanychim. Jana Pawła II została objęta ustawą z dniem 01.01.2021r., co oznacza, że pierwsze składki naliczone zostaną w kwietniu 2021r.

 

UCZESTNICY

Pracownicze Plany Kapitałowe są programem, który obejmie:

  • automatycznie - wszystkich pracowników/zleceniobiorców w wieku od 18 do 54 lat, za których pracodawca odprowadza składki emerytalno-rentowe.
  • na wniosek - pracowników/zleceniobiorców w wieku między 55 a 70. rokiem życia po złożeniu wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK. (wzór dostępny poniżej jako załącznik nr 1).

 

Nie ma możliwości zawarcia umowy o prowadzenia PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, która ukończyła 70 rok życia.

Wdrażanie PPK potrwa do 10 kwietnia 2021r. Obecnie trwają prace zmierzające do wybrania instytucji finansowej zarządzającej środkami zgromadzonymi przez uczestników PPK.

Najpóźniej do 10.04.2021r. zostanie podpisana umowa o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych.

 

SKŁADKI

W ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych pracownik oraz pracodawca będą solidarnie wpłacali na specjalne konto dwie składki - obligatoryjną składkę podstawową oraz dobrowolną składkę dodatkową. Dla tych, którzy będą aktywnie uczestniczyć w PPK, rząd przewidział specjalne dopłaty finansowane z Funduszu Pracy. Zebrane w ten sposób pieniądze, będą inwestowane przez wybraną przez pracodawcę instytucję.

Uczestnik PPK, poza obowiązkową wpłatą podstawową, może zadeklarować wpłatę dodatkową do PPK w wysokości do 2% jego wynagrodzenia; wzór poniżej jako załącznik nr 2.

Uczestnik PPK, którego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia (3.120 zł brutto w 2020r.), może złożyć podmiotowi zatrudniającemu deklarację o obniżeniu wpłaty podstawowej do PPK. Obniżona wpłata podstawowa może wynosić mniej niż 2%, ale nie mniej niż 0,5% jego wynagrodzenia. wzór poniżej jako załącznik nr 3.

Składki obowiązkowe

Składki dobrowolne

Pracownik

2% wynagrodzenia

0% -2% wynagrodzenia

Pracodawca

1,5 % wynagrodzenia

0% -2,5% wynagrodzenia

Państwo

Wpłata powitalna 250zł (warunki określone w Ustawie).

Roczna dopłata powitalna 240zl (warunki określone w Ustawie)

Wpłaty finansowane przez pracownika będą potrącane z jego wynagrodzenia netto („na rękę”).

 

REZYGNACJA z oszczędzania w PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe są dobrowolnym programem, dlatego pomimo automatycznego zapisu wszystkich pracowników, istnieje możliwość zrezygnowania z oszczędzania. W tym celu niezbędna jest deklaracja rezygnacji z PPK, której wzór określa rozporządzenie ministra finansów z 12 czerwca 2019 r. sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1102). Wzór deklaracji o rezygnacji dostępny jest poniżej jako załącznik nr 4.

Deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK można złożyć od dnia 1 stycznia 2021r do Sekcji Kadr.

Pracownik, który zrezygnuje z PPK, co cztery lata będzie jednak do niego automatycznie zapisywany (od dnia 1 kwietnia – pierwszy raz w 2023r.). Jeżeli nadal nie wyrazi chęci dokonywania wpłat, będzie musiał złożyć pracodawcy kolejne oświadczenie o rezygnacji.

Uczestnik PPK, który złożył deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, może w każdym czasie złożyć podmiotowi zatrudniającemu - w formie pisemnej - wniosek o ponowne dokonywanie wpłat do PPK (wzór poniżej jako załącznik nr 5).

Deklarację należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej. Forma pisemna – zgodna z art. 78 § 1 kodeksu cywilnego do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli (np. deklaracji, wniosku). W myśl art. 78 § 1 kodeksu cywilnego równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej jest oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej, czyli w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Osoba zatrudniona, która jest uczestnikiem PPK, powinna ─ w terminie 7 dni, po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynie jej 3-miesięczny okres zatrudnienia ─ złożyć uczelni oświadczenie o zawartych w jej imieniu umowach o prowadzenie PPK. Oświadczenie powinno zawierać oznaczenie instytucji finansowych, z którymi zawarto te umowy. wzór poniżej jako załącznik nr 6.

 

WPŁATY DO PPK A POTRĄCENIA PUBLICZNOPRAWNE

Składki na ubezpieczenia społeczne - wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (art. 26 ust. 5 ustawy o PPK), a tym samym nie stanowią również podstawy do naliczenia składek na ubezpieczenia: chorobowe, wypadkowe, zdrowotne oraz składek na fundusze pozaubezpieczeniowe (np. Fundusz Pracy)

Podatek od wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający - wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - zarówno podstawowe jak i dodatkowe - stanowią przychód uczestnika PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że należy od tych wpłat naliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

 

WYPŁATA ŚRODKÓW Z PPK - DODANIE/ODWOŁANIE INSTRUKCJI PŁATNICZEJ W PPK

Dokonywanie wypłat środków za pośrednictwem portalu https://i-fundusze.pl/ należy poprzedzić złożeniem w oddziale banku PKO BP wypełnionego i podpisanego formularza dodania instrukcji płatniczej w PPK do rejestru (3 egz). Służy on do zdefiniowania rachunku bankowego do odkupień, w celu umożliwienia obsługi zleceń przez system w przyszłości. Formularz do pobrania i wypełnienia znajduje się w Załączniku nr 7.

 

Szczegółowe informacje na temat PPK znajdą Państwo na stronie:

https://www.mojeppk.pl/dla-pracownika.html

Wszelkich informacji udziela p. Agata Wojtuszkiewicz Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 83 344 99 45.

 

Załączniki:

  Nr 1. Wniosek o przystąpienie osoby 55-70 

  Nr 2. Deklaracja w zakresie finansowania wpłat dodatkowych  

  Nr 3. Deklaracja uczestnika ppk obniżenie/zmiana wpłat podstawowych  

  Nr 4. Rezygnacja z wpłat ppk  

  Nr 5. Wniosek o ponowne dokonywanie wpłat do PPK  

  Nr 6. Oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie ppk  

  Nr 7. Dodanie/odwołanie instrukcji płatniczej w PPK 

 

wtorek, 26 stycznia 2021 15:31 Poprawiony: czwartek, 09 lutego 2023 13:07 Wpisany przez Marek Kowalczyk