Dokumenty należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30  w siedzibie uczelni (budynek Rektoratu):

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II

ul. Sidorska 95/97 
21-500 Biała Podlaska
Polska/Poland

Studia prowadzone w języku polskim - Sekcja Promocji i Rekrutacji pok. 108,
studia prowadzone w języku angielskim - Welcome Center pok.175.

Dokumenty można złożyć również za pośrednictwem upoważnionej do tego osoby lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej wysyłając dokumenty na adres podany wyżej.


UWAGA!
Wysyłając dokumenty pocztą należy pamietać, by komplet dokumentów zawierał poświadczoną notarialnie kopię dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów (świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów).

Wszystkie formularze i oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym, czytelnym podpisem kandydata.

 

Wykaz dokumentów rekrutacyjnych wymaganych od kandydatów
ubiegających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim

 1. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej

  1. Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia pierwszego stopnia (studia licencjackie, inżynierskie, jednolite magisterskie):
   1. ankieta osobowa - podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
   2. poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości,
   3. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku z Przychodni Medycyny Pracy (dotyczy kierunków: bezpieczeństwo narodowe, budownictwo, dietetyka, fizjoterapia, informatyka, mechanika i budowa maszyn, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, turystyka i rekreacja. Skierowanie na badania należy wydrukować z systemu IRK. 

  2. Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia drugiego stopnia (uzupełniające studia magisterskie):
   1. ankieta osobowa - podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
   2. poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, w przypadku kierunku pielęgniarstwo – kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, w przypadku kierunku fizjoterapia – kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia, w przypadku kierunku filologia angielska - kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia w zakresie języka angielskiego specjalność nauczycielska lub innych równoważnych kierunków,
   3. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku z Przychodni Medycyny Pracy (dotyczy kierunków: bezpieczeństwo narodowe, fizjoterapia, pielęgniarstwo, turystyka i rekreacja, zdrowie publiczne). Skierowanie na badania należy wydrukować z systemu IRK.

 

 1. Osoby niebędące obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej

  1. Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie osoby niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej (studia licencjackie lub inżynierskie):
   1. ankieta osobowa - podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
   2. poświadczona przez uczelnię kopia opatrzonego apostille świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w państwie, w którym zostało wydane i uznane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości + tłumaczenie na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego języka polskiego,
   3. oświadczenie obcokrajowca w przedmiocie ubezpieczenia zdrowotnego, wydrukowane z systemu IRK,
   4. oświadczenie przedstawiciela ustawowego małoletniego o udzieleniu pełnomocnictwa, w sytuacji, gdy data urodzenia kandydata wskazuje na wiek poniżej 18 lat, wydrukowane z systemu IRK,
   5. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku  (dotyczy kierunków:bezpieczeństwo narodowe, budownictwo, dietetyka, fizjoterapia, informatyka, mechanika i budowa maszyn, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, turystyka i rekreacja). Jeżeli jest sporządzone w języku innym niż polski, musi zostać przetłumaczone. Skierowanie na badania należy wydrukować z systemu IRK. 
   6. dokument stanowiący podstawę do zwolnienia z opłaty za kształcenie

  2. Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia drugiego stopnia osoby niebędącej obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej (uzupełniające studia magisterskie):
   1. ankieta osobowa - podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
   2. poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia na terytorium RP studiów I stopnia, albo opatrzonego apostille (lub w inny sposób zalegalizowanego) dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanego zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów I stopnia + tłumaczenie na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego języka polskiego, w przypadku kierunku pielęgniarstwo – kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, w przypadku kierunku fizjoterapia – kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia, w przypadku kierunku filologia angielska - kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku 14 filologia w zakresie języka angielskiego specjalność nauczycielska lub innych równoważnych kierunków,
   3. oświadczenie obcokrajowca w przedmiocie ubezpieczenia zdrowotnego, wydrukowane z systemu IRK,
   4. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku studiów wyższych z tłumaczeniem przysięgłym, jeśli wydane zostało w innym języku niż polski - dotyczy kierunków: bezpieczeństwo narodowe, fizjoterapia, pielęgniarstwo, turystyka i rekreacja, zdrowie publiczneSkierowanie na badania należy wydrukować z systemu IRK. 
   5. dokument stanowiący podstawę do zwolnienia z opłaty za kształcenie

 

 

Wykaz dokumentów rekrutacyjnych wymaganych od kandydatów
ubiegających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim

 1. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej
 1. ankieta osobowa - podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
 2. poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości,
 3. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku z Przychodni Medycyny Pracy. Skierowanie na badania należy wydrukować z systemu IRK,
 4. dokument/certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym, ewentualnie świadectwo lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkoły, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim.

 1. Osoby niebędące obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej
 1. ankieta osobowa - podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
 2. kserokopia opatrzonego apostille (lub w inny sposób zalegalizowanego) świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w państwie, w którym zostało wydane i uznane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości (oryginał do wglądu),
 3. dokument/certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym, ewentualnie świadectwo lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkoły, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim
 4. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku z tłumaczeniem przysięgłym, jeśli wydane zostało w innym języku niż polski. Skierowanie na badania należy wydrukować z systemu IRK.
 5. oświadczenie obcokrajowca w przedmiocie ubezpieczenia zdrowotnego, wydrukowane z systemu IRK,
 6. oświadczenie przedstawiciela ustawowego małoletniego o udzieleniu pełnomocnictwa, w sytuacji, gdy data urodzenia kandydata wskazuje na wiek poniżej 18 lat, wydrukowane z systemu IRK,

 

UWAGA! Podczas składania dokumentów należy okazać dowód osobisty / paszport w celu weryfikacji poprawności danych podanych w ankiecie osobowej. W przypadku cudzoziemców uprawnionych do zwolnienia z opłat za podjęcie i odbywanie studiów, należy okazać Kartę Polaka lub inne dokumenty uprawniające do tego zwolnienia.