rus-k1
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
RUSYCYSTYKA
rodzaj: studia pierwszego stopnia
tryb: stacjonarny
profil kształcenia: praktyczny
czas trwania: 6 semestrów
uzyskany tytuł: licencjat

Charakterystyka

Kształcenie na kierunku RUSYCYSTYKA na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym zorientowane jest na rozwijanie umiejętności praktycznych. Oferta kształcenia obejmuje dwa moduły do wyboru:

moduł do wyboru z zakresu Rosyjski język biznesu z translatoryką

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Jest przygotowany do pracy w charakterze konsultanta językowego ds. komunikacji biznesowej między partnerami z UE i Rosji oraz z innych krajów rosyjskiego obszaru językowego, asystenta biurowo-językowego w firmach turystyczno-hotelarskich i przedsiębiorstwach handlowo-usługowych rynku lokalnego i regionalnego, w których  wymagana jest bardzo dobra znajomość języka rosyjskiego oraz umiejętności praktyczne z zakresu tłumaczeń, w tym specjalistycznych, a także pracownika z biegłą znajomością języka rosyjskiego w instytucjach państwowych i kulturalno-społecznych odpowiadającego za kontakty z partnerem zagranicznym – rosyjskojęzycznym.

Absolwent posiada zaawansowaną i uporządkowaną wiedzę na temat języka specjalistycznego stosowanego przez przedsiębiorców i środowisko biznesowe, w tym z zakresu specjalistycznej terminologii z dziedziny biznesu, handlu, ekonomii, reklamy, turystyki, która jest niezbędna w skutecznej komunikacji ustnej w międzynarodowym środowisku biznesowym oraz do prowadzenia korespondencji w języku rosyjskim. Ponadto zna techniki i strategie tłumaczeniowe oraz posiada praktyczne umiejętności ich wykorzystywania w tłumaczeniach wykonywanych w środowisku zawodowym. Posiada także kompetencje miękkie niezbędne w środowisku biznesowym, w kontaktach międzykulturowych i międzynarodowych. Jest przygotowany do pracy w instytucjach, podmiotach usługowo-handlowych, firmach branży turystyczno-hotelarskiej, w których wymagana jest umiejętność sprawnego posługiwania się językiem rosyjskim ogólnym i specjalistycznym w sytuacjach zawodowych, a także umiejętności praktyczne z zakresu tłumaczeń.

moduł do wyboru z zakresu Język rosyjski w logistyce i administracji celno-skarbowej

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty ds. obsługi klienta rosyjskojęzycznego w firmach transportowo-logistyczno-spedycyjnych (TSL) oraz agencjach celnych rozlokowanych wzdłuż wschodniej granicy Polski, a także pracownika z biegłą znajomością języka rosyjskiego w instytucjach państwowych odpowiadającego za kontakty z partnerem/obsługę petenta zagranicznego – rosyjskojęzycznego.

Absolwent wykazuje się zaawansowaną i uporządkowaną wiedzą na temat rosyjskiego języka specjalistycznego stosowanego w firmach branży TSL oraz celnej, a także wiedzą z zakresu transportu i spedycji oraz środowiska administracji celno-skarbowej. Posiada praktyczne umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem rosyjskim w obsłudze granicznej, w spedycji, logistyce i służbie celno-skarbowej. Potrafi sporządzać oraz tłumaczyć dokumentację i korespondencję właściwą dla środowiska zawodowego. Zdobyte umiejętności językowe z języka rosyjskiego w zakresie administracji celno-skarbowej, obsługi granicznej, spedycji i logistyki ułatwią absolwentom pracę w instytucjach sektora publicznego (Placówki Straży Granicznej, jednostki Krajowej Administracji Skarbowej) oraz firmach sektora prywatnego (agencje celne, firmy spedycyjne i transportowo-logistyczne).

Grupy przedmiotów w cyklu kształcenia

W cyklu kształcenia studenci zdobywają wiedzę i rozwijają umiejętności i kompetencje w ramach bloków przedmiotów:

  • praktyczna nauka języka rosyjskiego,
  • przedmioty z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa
  • w ramach modułów do wyboru:

-       przedmioty kształtujące umiejętności praktyczne przygotowujące do pracy w firmach handlowo-usługowych, branży turystyczno-hotelarskiej, instytucjach państwowych oraz kulturalno-społecznych, w których wymagana jest bardzo dobra znajomość języka rosyjskiego oraz umiejętność praktycznego posługiwania się nim i wykonywania tłumaczeń (przedmioty z zakresu języka biznesu, handlu, ekonomii, turystyki i reklamy, tłumaczeń specjalistycznych i niespecjalistycznych, pisemnej i ustnej komunikacji oraz praktyki zawodowe);

-       przedmioty kształtujące umiejętności praktyczne przygotowujące do pracy w firmach świadczących usługi transportowe i logistyczne oraz firmach i instytucjach zajmujących się obsługą graniczną i celną, w których wymagana jest bardzo dobra znajomość języka rosyjskiego oraz umiejętność praktycznego posługiwania się nim i wykonywania niezbędnych tłumaczeń w środowisku zawodowym (przedmioty z zakresu języka rosyjskiego w spedycji i logistyce, w służbie celno-skarbowej, obsłudze granicznej, tłumaczeń specjalistycznych i dokumentacji związanej ze środowiskiem zawodowym oraz praktyki zawodowe).

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Rusycystyka jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia lub studiów podyplomowych.

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
 w przezroczystej „koszulce" do Sekcji Promocji i Rekrutacji - p. 108R (parter)

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
kwiecień - wrzesień
http://irk.akademiabialska.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.akademiabialska.pl/
tel. +48 83 3449930
e-mail: rekrutacja(at)akademiabialska.pl
sobota, 14 sierpnia 2010 21:43 Poprawiony: piątek, 01 lipca 2022 11:26 Wpisany przez Marek Kowalczyk