ped-k
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
PEDAGOGIKA
rodzaj: studia pierwszego stopnia
tryb: stacjonarny i niestacjonarny
profil kształcenia: praktyczny
czas trwania: 6 semestrów
uzyskany tytuł: licencjat

Specjalności*:

• Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
• Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
* specjalność do wyboru; warunek realizacji: min 15 osób
W ofercie edukacyjnej również jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Koncepcja i cele kształcenia oraz sylwetka absolwenta kierunku Pedagogika 

Studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika są w pełni kompatybilne z misją
i strategią rozwoju Uczelni. Absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjat.

Studia pedagogiczne w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zapewniają swoim absolwentom rzetelne przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym i wszechstronną pomoc w kształtowaniu kompetencji zawodowych w poszczególnych specjalnościach. Program studiów na kierunku Pedagogika obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki, socjologii, psychologii, filozofii oraz etyki. Wiedza, jaką w toku studiów nabywają absolwenci kierunku Pedagogika ułatwia zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Absolwent potrafi dostrzegać oraz samodzielnie rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne z zakresu swojej specjalności oraz jest przygotowany do pełnienia funkcji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych w zakresie wspierania rozwoju jednostek oraz grup społecznych. Charakteryzuje się otwartością intelektualną, kreatywnością i innowacyjnością, zdolnościami adaptacyjnymi oraz pogłębioną wrażliwością emocjonalną. Posiada także umiejętności samodoskonalenia się i wzbogacania swojego warsztatu metodycznego, jak również refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową.

Zdobyta wiedza, umiejętności oraz kompetencje stanowią podstawę do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga w przedszkolu i w szkole podstawowej.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika uzyskuje kwalifikacje z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji na poziomie szóstym.

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną

Absolwent kierunku Pedagogika o specjalności Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną jest gotów do podejmowania działań w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej oraz wszelkim jej przejawom z naciskiem na niedostosowanie, w tym organizacji środowiska społecznego osób i grup doświadczających takich problemów. Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy z osobami i grupami społecznymi funkcjonującymi w różnych środowiskach wychowawczych, instytucjach oświatowych, a zwłaszcza w placówkach resocjalizacyjnych. Studia na kierunku Pedagogika o specjalności Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną umożliwiają zdobycie wiedzy i podstawowych umiejętności niezbędnych do pracy w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych zajmujących się resocjalizacją, polityką i profilaktyką społeczną oraz kontrolą przestępczości.

Absolwent otrzymuje przygotowanie do prowadzenia działań wobec osób z zaburzeniami zachowania i niedostosowanych społecznie, np. w ośrodku kuratorskim, placówce wsparcia dziennego, jak również w organizacjach i stowarzyszeniach działających w obszarze readaptacji społecznej. Absolwent będzie mógł prowadzić oddziaływania resocjalizacyjne i wspomagać rodziców w niwelowaniu przejawów zaburzeń emocjonalnych ich dzieci oraz w rozwiązywaniu sytuacji problemowych, które mogą uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie społeczne dzieci. Absolwent będzie mógł podjąć pracę w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie a także jako mediator (sądowy) w sprawach rodzinnych.

Specjalność: Pedagogika opiekuńczo–wychowawcza z terapią pedagogiczną 

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu nauk pedagogicznych, jak i specjalistyczne treści kształcenia służące rozwijaniu praktycznych umiejętności niezbędnych w działaniach opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych. Absolwent jest wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w zakresie, m.in.: diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz projektowania działań opiekuńczo-wychowawczych. Terapia pedagogiczna pozwoli absolwentom Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej znacznie lepiej rozpoznawać indywidualne potrzeby podopiecznych, analizować przyczyny niepowodzeń szkolnych, a także umożliwi im profesjonalne prowadzenie pracy z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Absolwent może podjąć pracę jako: asystent rodziny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawca w placówkach wsparcia dziennego, wychowawca lub opiekun dziecięcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego oraz opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym.

Absolwent obydwu specjalności jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
 w przezroczystej „koszulce" do Sekcji Promocji i Rekrutacji - p. 108R (parter)

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
kwiecień - wrzesień
http://irk.akademiabialska.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.akademiabialska.pl/
tel. +48 83 3449930
e-mail: rekrutacja(at)akademiabialska.pl
sobota, 14 sierpnia 2010 21:44 Poprawiony: środa, 30 marca 2022 10:39 Wpisany przez Marek Kowalczyk