soc-k
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
SOCJOLOGIA
rodzaj: studia pierwszego stopnia
tryb: stacjonarny i niestacjonarny
profil kształcenia: praktyczny
czas trwania: 6 semestrów
uzyskany tytuł: licencjat

Specjalności*:

• dziennikarstwo i kreowanie wizerunku
• diagnoza kryminologiczna
* specjalność do wyboru; warunek realizacji: min 15 osób

Na kierunku socjologia zostały wprowadzone 2 nowe specjalności:
DIAGNOZA KRYMINOLOGICZNA oraz  DZIENNIKARSTWO I KREOWANIE WIZERUNKU

DIAGNOZA KRYMINOLOGICZNA

W ramach ścieżki kształcenia proponujemy interesujące, różnorodne wykłady, ćwiczenia oraz zajęcia praktyczne z kryminologii oraz sposobów radzenia sobie z przestępczością. Program specjalności obejmuje studiowanie teoretycznych i praktycznych zagadnień przestępczości i zjawisk dewiacyjnych, to jest: geneza zachowań przestępczych i dewiacyjnych, rodzaje i rozmiary przestępczości, profile sprawców i ofiar przestępstw, sposoby przestępczego wykorzystywania Internetu (cyberprzestępczość, cyberterroryzm, cyberprzemoc), reakcje społeczne i prawne wobec zjawiska przestępczości. Wiele uwagi poświęcone jest instytucjom kontroli społecznej i prawnej oraz strukturze i kompetencjom poszczególnych służb porządku publicznego: policji, prokuraturze, sądownictwu, służbie więziennej i kuratorskiej – zarówno w kontekście regulacji prawnych i praktyk polskich jak i unijnych.

Specjalność polecana szczególnie dla przyszłych:

- pracowników sektora służb publicznych
- pracowników instytucji wychowawczych, zakładów opieki
- pracowników samorządowych
- pracowników służb mundurowych(policja, więziennictwo, ośrodki dla cudzoziemców i uchodźców, straż graniczna i inne)
- analityków kryminologii
- mediatorów w organizacjach pozarządowych
- kuratorów
- dziennikarzy śledczych
- przedstawicieli instytucji na rzecz obrony praw człowieka

Przykładowe przedmioty kierunkowe i specjalnościowe: Socjologia dewiacji i kontroli społecznej, Metodyka pracy socjalnej i doradczej z migrantami i uchodźcami, Granice praw i wolności człowieka, Psychopatologia kryminalna, Diagnoza przestępczości, Dziennikarstwo śledcze, Społeczne uwarunkowania resocjalizacji.


DZIENNIKARSTWO I KREOWANIE WIZERUNKU

oferujemy:

- zdobycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie wystąpień publicznych, prowadzenia dialogu, kreowania wizerunku firmy, osoby, instytucji,
- zajęcia dotyczące właściwego doboru narzędzi do budowania wizerunku,
- umiejętność analizy przekazów medialnych oraz badania opinii publicznej,

W ramach specjalności „Dziennikarstwo i kreowanie wizerunku" proponujemy program nauczania uwzględniający nie tylko teoretyczny, ale również praktyczny, warsztatowy blok przedmiotów w zakresie dziennikarstwa i kreowania wizerunku. Studia I-go stopnia w zakresie proponowanej specjalności pozwolą absolwentom posiąść umiejętność pisania i redagowania tekstów dziennikarskich, serwisów prasowych, itd. Kluczowe znaczenie przypisać należy współpracy z lokalnymi mediami, na co dzień zajmującymi się dziennikarstwem, dzięki której studenci proponowanej specjalności będą mieć możliwość zapoznania się z warsztatem dziennikarskich, codzienną pracą dziennikarza, zakresem jego obowiązków, zadań, itd.

Dzięki proponowanej ofercie programowej, studenci mają szansę posiąść umiejętność gromadzenia informacji, redagowania artykułów, stosowania narzędzi dziennikarskich. Poza tym posiądą umiejętność wykorzystania odpowiednich narzędzi do budowy wizerunku (osób, firm, organizacji) w mediach, otoczeniu zewnętrznym.

Specjalność skierowana do przyszłych:

- dziennikarzy
- pracowników mediów
- pracowników agencji reklamowych
- pracowników PR
- rzeczników prasowych

Przykładowe przedmioty kierunkowe i specjalnościowe: Warsztat umiejętności menedżerskich, Public Relations, Systemy i rynki medialne, Media globalne, lokalne, środowiskowe, Prawo autorskie i prasowe, Gatunki dziennikarskie, Wprowadzenie do dziennikarstwa internetowego.

Znajdziesz nas również na Facebooku: www.facebook.com/pswsocjologia


Dlaczego warto studiować socjologię na PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej?

Zakład Socjologii PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej spełnia wymagania stawiane instytucjom naukowym w naszym kraju oferując swoim studentom: wysoki poziom kształcenia, możliwość uczestnictwa w kole naukowym i konferencjach naukowych, przystosowanie uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych, dostęp do pracowni komputerowej i Internetu, dostęp do zasobów bibliotecznych uczelni, pomoc w formie stypendium, wysoko wykwalifikowaną, otwartą na współpracę ze studentami kadrę naukowo-dydaktyczną, możliwość uczestnictwa w międzynarodowych programach wymiany studentów (m.in.: Erasmus, Leonardo da Vinci, itd.)

Zakład prowadzi badania teoretyczne, metodologiczne i empiryczne w zakresie: socjologii gospodarki, społecznej gospodarki rynkowej, e-gospodarki, socjologii religii, problemów niepełnosprawności, rozwoju zmian i funkcjonowania społeczności lokalnej, współpracy transgranicznej, funkcjonowania społeczności lokalnej w strefie nadgranicznej. Instytut współpracuje stale z Instytutem Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, gdzie studenci po ukończeniu studiów licencjackich na PSW mają możliwość podjęcia studiów uzupełniających magisterskich.

Swoją ofertę studiów Zakład Socjologii PSW im. Papieża Jana Pawła II kieruje również do osób nieposiadających obywatelstwa polskiego a mających możliwość podjęcia studiów w ramach tzw. „Karty Polaka" z dnia 7 wześnia 2007 roku. „Karta Polaka" nadaje jej posiadaczom prawo do podjęcia studiów (w tym również doktoranckich) oraz innych form kształcenia, a także uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym dnia 27 lipca 2005 roku. Dodatkowo posiadacz „Karty Polaka" ma prawo ubiegać się o stypendium i inną pomoc przewidzianą dla cudzoziemców w odrębnych przepisach.


Wykaz wybranych przedmiotów realizowanych na studiach z socjologii:

Przedmioty podstawowe:
Wstęp do socjologii, Historia myśli socjologicznej, Współczesne teorie socjologiczne, Metody badań socjologicznych, Metodologia nauk społecznych, Statystyka, Mikrostruktury społeczne, Makrostruktury społeczne, Psychologia społeczna, Antropologia kulturowa, Demografia społeczna, Współczesne społeczeństwo polskie, Socjologia religii, Socjologia moralności, Socjologia kultury, Historia fi lozofi i, Logika formalna, Semiotyka i ogólna metodologia nauk, Warsztaty komputerowe, Język obcy, Seminarium licencjackie

 WYBIERZ KIERUNEK WIELU MOŻLIWOŚCI!!!
WYBIERZ SOCJOLOGIĘ!!!

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
 w przezroczystej „koszulce" do Sekcji Promocji i Rekrutacji - p. 108R (parter)

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
kwiecień - wrzesień
http://irk.akademiabialska.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.akademiabialska.pl/
tel. +48 83 3449930
e-mail: rekrutacja(at)akademiabialska.pl
sobota, 14 sierpnia 2010 21:45 Poprawiony: środa, 30 marca 2022 10:42 Wpisany przez Marek Kowalczyk