tir-k
Wydział Nauk o Zdrowiu
TURYSTYKA I REKREACJA
rodzaj: studia drugiego stopnia
tryb: stacjonarny i niestacjonarny
profil kształcenia: praktyczny
czas trwania: 4 semestry
uzyskany tytuł: magister

Specjalności*:

• trener stylu życia - NOWOŚĆ!
• zarządzanie

* specjalność do wyboru; warunek realizacji: min 15 osób
  Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja przygotowują absolwentów do pracy we wszystkich podmiotach branży turystycznej, umożliwiając im zdobycie wszechstronnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności. Studia realizowane są w systemie dwustopniowym:
  - pierwszego stopień licencjacki, trwający 3 lata (6 semestrów)
  - drugiego stopień magisterski, trwający 2 lata (4 semestry)

  Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwenci uzyskują dyplom magistra turystyki i rekreacji w określonej specjalności.

Charakterystyka studiów

   Studia mogą podjąć abslowenci studiów licencjackich różnych kierunków, m. in. Geografia, Ekonomia, Rolnictwo, Turystyka i Rekreacja, Wychowanie Fizyczne, Zarządzanie, Zdrowie Publiczne.


Wykaz przedmiotów na studiach drugiego stopnia (magisterskich):

historia kultury, socjologia czasu wolnego, regiony turystyczne, polityka turystyczna, planowanie turystyczne, marketing usług turystycznych i rekreacyjnych, produkt turystyczny, informatyka w turystyce i rekreacji, zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, fundusze strukturalne, zarządzanie turystyką na szczeblu samorządowym, turystyka wiejska, turystyka w euroregionach, wykład monograficzny, ochrona konsumenta w turystyce i rekreacji, metodologia pracy naukowej, język obcy, wychowanie fizyczne, obóz specjalistyczny.


SPECJALNOŚCI:

trener stylu życia

Celem specjalności jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry w dziedzinie treningu personalnego i medycznego, dietetyki i psychodietetyki, coachingu, świadczących kompleksowe usługi w zakresie zdrowia, na płaszczyźnie kultury fizycznej. Zdobyta w ramach specjalności wiedza i umiejętności przygotowują absolwentów do pracy w klubach sportowych, rekreacyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku.


zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

Celem specjalności jest zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających zrozumienie zasad i reguł rządzących gospodarką turystyczną i rynkiem turystycznym oraz działającymi na nich podmiotami turystycznymi, przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w turystyce.

Wykaz przedmiotów realizowanych dodatkowo w ramach tej specjalności to:
przedsiębiorstwo turystyczne w systemie gospodarki, public relations w działalności przedsiębiorstwa, strategie marketingowe, zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie turystycznym, systemy informacyjne w przedsiębiorstwie turystycznym.

 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
 w przezroczystej „koszulce" do Sekcji Promocji i Rekrutacji - p. 108R (parter)

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
kwiecień - wrzesień
http://irk.akademiabialska.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.akademiabialska.pl/
tel. +48 83 3449930
e-mail: rekrutacja(at)akademiabialska.pl
sobota, 14 sierpnia 2010 21:52 Poprawiony: środa, 30 marca 2022 10:43 Wpisany przez Marek Kowalczyk