bn-k
Wydział Nauk Ekonomicznych
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
rodzaj: studia drugiego stopnia
tryb: stacjonarny i niestacjonarny
profil kształcenia: praktyczny
czas trwania: 4 semestry
uzyskany tytuł: magister

Specjalności*:

• bezpieczeństwo państwa
• bezpieczeństwo zdrowotne i żywnościowe

* specjalność do wyboru; warunek realizacji: min 15 osób
Charakterystyka kierunku:

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej uzyskała pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej w sprawie wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia od 01 października roku akademickiego 2014/2015 studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe.

Absolwent dwuletnich studiów otrzymuje dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych i tytuł zawodowy magistra. W ramach kierunku studiów realizowane są w drodze wyboru specjalności: „bezpieczeństwo państwa” oraz „bezpieczeństwo zdrowotne i żywnościowe”.

Absolwent studiów kierunku bezpieczeństwo narodowe zostaje wyposażony w umiejętności samodzielnej pracy na różnych stanowiskach w administracji publicznej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Szczególnie dotyczy to procedur związanych z procesem decyzyjnym realizowanym przez różne organy kierowania bezpieczeństwem. Absolwent będzie posiadał umiejętności pracy zespołowej oraz rozwiązywania problemów z zakresu bezpieczeństwa, w tym gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji, z zachowaniem zasad tajności i poufności. Będzie znał możliwe sytuacje zagrożenia zdrowia i życia oraz będzie potrafił podjąć właściwe działania prowadzące do ich rozwiązania i wyeliminowania.

Absolwent uzyskuje szeroką wiedzę niezbędną do pracy w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych oraz w zespołach reagowania kryzysowego, w tym pod kątem potrzeb lokalnego rynku pracy.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe będzie przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Specjalność: bezpieczeństwo państwa

Studenci kształcący się w specjalności „bezpieczeństwo państwa” są przygotowani do wykorzystania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa państwa. W ramach oferowanych na tej specjalności przedmiotów studenci poznają strategie bezpieczeństwa narodowego wybranych państw europejskich, społeczno-ekonomiczne bezpieczeństwo państwa oraz system bezpieczeństwa wewnętrznego RP, analizują współczesny terroryzm i zagrożenia asymetryczne. Studenci zapoznają się z zarządzaniem kryzysowym i administracją publiczną oraz działaniami Sił Zbrojnych RP oraz służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwa.

Specjalność: bezpieczeństwo zdrowotne i żywnościowe

Specjalność „bezpieczeństwo zdrowotne i żywnościowe” przygotowuje studentów w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego oraz problematyki zdrowotnej w wymiarze globalnym. Studenci nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie pozyskiwania, rejestracji i przetwarzania danych oraz analizy procesów i zjawisk z obszaru bezpieczeństwa zdrowotnego, działań ratowniczych w przypadku zagrożeń zdrowia i życia ludzkiego. Istotnym obszarem wiedzy i umiejętności absolwentów będą pozyskane informacje z zakresu epidemiologii oraz organizacji i zarządzania systemami ratownictwa w Polsce oraz w ochronie zdrowia publicznego z zachowaniem obowiązujących podstaw prawnych.

 

 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
 w przezroczystej „koszulce" do Sekcji Promocji i Rekrutacji - p. 108R (parter)

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
kwiecień - wrzesień
http://irk.akademiabialska.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.akademiabialska.pl/
tel. +48 83 3449930
e-mail: rekrutacja(at)akademiabialska.pl