fa-k
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
FILOLOGIA ANGIELSKA
rodzaj: studia drugiego stopnia
tryb: stacjonarny
profil kształcenia: praktyczny
czas trwania: 4 semestry
uzyskany tytuł: magister

Specjalność:

• nauczycielska

 

CHARAKTERYSTYKA

Od roku akademickiego 2019/2020 oferujemy studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu praktycznym na kierunku Filologia angielska. Zapraszamy zarówno tegorocznych absolwentów studiów licencjackich, jak i osoby, które ukończyły studia w ubiegłych latach, zwłaszcza nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych. Uzyskanie tytułu zawodowego magistra umożliwi im zdobycie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych.

Filologia angielska oferuje zajęcia dydaktyczne łączące teorię z praktyką, które kładą nacisk na rozwijanie umiejętności praktycznych. Wiedza zdobywana na kierunku prowadzi do kształtowania kompetencji oraz postaw, które pozwalają absolwentom na odgrywanie aktywnej roli zawodowej i społecznej. Studenci otrzymują przygotowanie merytoryczne oraz zdobywają doświadczenie praktyczne w ramach praktyk zawodowych.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom osób już pracujących, oferując możliwość kształcenia na studiach stacjonarnych w ramach programu Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS). Studiowanie w ramach elastycznego programu IOS jest bezpłatne oraz umożliwia pogodzenie pracy zawodowej z jednoczesnym podnoszeniem kwalifikacji niedaleko miejsca pracy i zamieszkania.

Oferujemy również następujące przedmioty wybieralne:

z zakresu glottodydaktyki: Tekst literacki w dydaktyce języka obcego; Podstawy zintegrowanego nauczania językowo-przedmiotowego; Uczenie się przez całe życie, autonomia i trening strategii; Wybrane problemy współczesnej glottodydaktyki; Seminarium magisterskie;

z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa: Literatura autobiograficzna, Literatura podróżnicza; Przekład tekstów kultury; Monarchia brytyjska w adaptacjach filmowych, Kultura USA w muzyce i filmie; Wybrane zagadnienia kultury współczesnej; Seminarium magisterskie.

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Odbył kształcenie zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 poz. 890) oraz uzyskał przygotowanie pedagogiczne i merytoryczne do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego. Absolwent posiada pogłębioną wiedzę na temat pracy nauczyciela i funkcjonowania szkoły oraz zaawansowaną wiedzę psychologiczną i pedagogiczną niezbędną do rozumienia procesów rozwoju człowieka, wychowania, socjalizacji i nauczania. Zna i rozumie psychologiczne, pedagogiczne i dydaktyczne aspekty pracy z uczniem oraz nowoczesne metody i techniki nauczania języka angielskiego jako obcego. Absolwent jest wyposażony w umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do kompleksowej realizacji zadań wynikających z zawodu nauczyciela języka angielskiego, z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Potrafi samodzielnie rozwijać warsztat pracy oraz planować i realizować własny rozwój zawodowy.

Zajęcia prowadzone są w nowocześnie wyposażonych salach dydaktycznych. Zakład Neofilologii dysponuje cyfrowymi laboratoriami językowymi wyposażonymi w tablice interaktywne oraz systemy audiowizualne, umożliwiające wykorzystanie nowoczesnego sprzętu i oprogramowania komputerowego w uczeniu się i nauczaniu języka angielskiego. Przedmioty praktycznej nauki języka angielskiego z elementami translatoryki gwarantują opanowanie języka na poziomie zaawansowanym jako narzędzia poznawania świata, kultury oraz ludzi. Ponadto, bezprzewodowy internet, dostęp do światowych baz danych na terenie uczelni oraz z komputera domowego, ciągle poszerzane zbiory biblioteczne podręczników, literatury pięknej i czasopism w języku angielskim oferują studentom możliwości samodzielnego pogłębiania wiedzy i rozwijania zainteresowań w różnych dziedzinach życia.

ABNS w Białej Podlaskiej współpracuje z uniwersytetami zagranicznymi w ramach projektów unijnych takich jak Erasmus+ Mobilność z krajami Programu (KA103) oraz Erasmus+ Mobilność z krajami Partnerskimi (KA107), które zapewniają studentom możliwość realizacji pobytu rocznego lub semestralnego w celu studiowania, a także odbycia stażu zagranicznego i zdobycia dodatkowego doświadczenia zawodowego w krajach Unii Europejskiej oraz w państwach poza Unią.

Studenckie Koło Anglistów skupia pasjonatów, którzy realizują się poprzez aktywne i regularne uczestnictwo w życiu uczelni oraz Zakładu Neofilologii. Studenci poszerzają swoje zainteresowania naukowo-badawcze, organizują dyskusje tematyczne i wymianę doświadczeń, dzięki czemu nabywają praktyczne umiejętności samokształcenia. Biorąc udział w konkursach kulturoznawczych, recytatorskich, tłumaczeniowych oraz w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, zgłębiają wiedzę na temat krajów anglosaskich. Dodatkowo Koło Anglistów daje możliwość współtworzenia i przeprowadzenia lekcji pokazowych oraz konkursów językowych i kulturowych z udziałem lokalnej społeczności szkolnej  http://www.akademiabialska.pl/index.php/pl/koa-naukowe-fil/anglistow

 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
 w przezroczystej „koszulce" do Sekcji Promocji i Rekrutacji - p. 108R (parter)

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
kwiecień - wrzesień
http://irk.akademiabialska.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.akademiabialska.pl/
tel. +48 83 3449930
e-mail: rekrutacja(at)akademiabialska.pl
poniedziałek, 11 lutego 2019 00:00 Poprawiony: poniedziałek, 22 sierpnia 2022 11:01 Wpisany przez Marek Kowalczyk