Projekt pn. „System monitoringu losów absolwentów”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka,
Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby
absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy,
Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.


OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.10.2012 r. – 30.09.2015 r.

Budżet projektu: 818 790,49 zł

Poziom dofinansowania: 100%


Główny cel projektu:

Uzyskanie przez uczelnie zdolności do reagowania na potrzeby zmieniającego się rynku pracy poprzez wypracowanie, upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki do IX.2015 r. spójnego systemu monitorowania losów absolwentów.

Zadania:

 • Pogłębiona analiza problemu (XI.2012)
 • Opracowanie systemu monitoringu losów absolwentów oraz strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego (XII.2012 – V.2013)
 • Przedstawienie strategii wdrażania projektu do ST oraz IOK (V.2013)
 • Testowanie opracowanego produktu na grupie badawczej, stanowiącej 10 % populacji absolwentów 2013/2014 trzech uczelni z Lubelszczyzny (VIII.2013-XI.2014)
 • Analiza rzeczywistych efektów testowanego produktu, ewaluacja zewnętrzna produktu finalnego (VIII.2013-XII.2014)
 • Opracowanie produktu finalnego (I-II.2015)
 • Upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki (V.2015-IX.2015)
 • 8. Ewaluacja projektu i zewnętrzna ewaluacja produktu finalnego (I.2013-IX.2015)

Oczekiwane rezultaty:

Realizacja projektu przyczyni się do oczekiwanego efektu POKL dla IV Priorytetu. Poprzez stworzenie i upowszechnienie skutecznego monitoringu losów absolwentów, poprawi się jakość kształcenia na uczelniach. Zwiększy się zdolność uczelni do reagowania na zmieniające potrzeby rynku pracy. Możliwe będzie dostosowywanie kierunków i programów do nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy, co spotka się z wyróżniającą oceną Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Działania projektu:

1. Pogłębiona analiza problemu (XI.2012) - weryfikacja skorelowania programów nauczania z potrzebami gospodarki. Zbadanie jakościowych aspektów kształcenia na uczelniach, na przykładzie szkół wyższych z terenu woj. lubelskiego. Wnioski i rekomendacje do systemu.

2. Opracowanie systemu monitoringu losów absolwentów oraz strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego (XII.2012 – V.2013)

 • Opracowanie koncepcji systemu monitoringu losów absolwentów (I-II.2013)
 • Próbne testowanie wstępnego produktu (uczestnicy: pracownicy biur karier, dziekanatów, działu toku studiów, przedstawicieli samorządów uczelnianych oraz doktorantów (III.2013)
 • Panel ekspercki z udziałem potencjalnych odbiorców. Cel: Debata nad produktem, recenzowanie jego rozwiązań, wniesienie uwag do ostatecznej wersji produktu (III.2013)
 • Przygotowanie wstępnej wersji produktu
 • Działania upowszechniające i włączające (IV-V.2013)
 • Wyłonienie wykonawcy oraz opracowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego (IV-V.2013)

3. Przedstawienie strategii wdrażania projektu do ST oraz IOK (V.2013)

 • Walidacja oraz wprowadzenie ewentualnych korekt do strategii (VI-VII.2013)
piątek, 13 grudnia 2013 07:55 Poprawiony: piątek, 13 grudnia 2013 08:02