Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier wykonuje zadania pomocnicze związane z planowaniem, organizacją i realizacją praktyk, studentów Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II.

Celem praktyk w Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II jest:

 • przygotowanie studenta do praktycznego wykonywania zawodu zgodnie z kierunkiem kształcenia,
 • przygotowanie studenta do praktycznego wykonywania zawodu zgodnie z kierunkiem kształcenia,
 • poznanie zasad organizacji i funkcjonowania zakładów pracy,
 • zdobywanie doświadczeń w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków zawodowych,
 • kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym między innymi umiejętności analitycznych, organizacyjnych, nawiązywania kontaktów, prowadzenia negocjacji, kształtowania właściwych postaw a także przygotowania do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • poznanie środowiska zawodowego, radzenie sobie w trudnych sytuacjach oraz rozwiązywanie realnych konfliktów zawodowych, kształtowanie kultury i organizacji pracy odpowiadającej współczesnym tendencjom,
 • praktyczna weryfikacja wiedzy merytorycznej i umiejętności zawodowych zdobytych w czasie studiów,
 • zebranie materiałów do pracy dyplomowej.


Szczegółowe cele i zakres praktyk określają programy praktyk danego kierunku, kształtując odmienny charakter, organizację i ich przebieg.
W Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II praktyki prowadzone są w systemie semestralnym, wakacyjnym, oraz mieszanym i jako integralna część procesu kształcenia podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.
Obowiązki organizatorów i uczestników praktyk określają regulaminy praktyk oraz programy praktyk. Nadzór nad praktykami sprawują opiekunowie praktyk.

Misją Biura Karier jest wspieranie i promowanie studentów oraz absolwentów, aktywizowanie
i kształtowanie umiejętności przydatnych na rynku pracy, a także pomoc w podejmowaniu pierwszych decyzji zawodowych oraz inspirowanie do rozwoju, wychodząc poza utarte schematy.

Biuro Karier istnieje po to, by pomóc studentom wejść na rynek pracy i efektywnie na nim funkcjonować.

Zadania i działalność Biura Karier:

 • doradztwo zawodowe w celu planowania ścieżki rozwoju zawodowego,
 • organizacja warsztatów i szkoleń kładących nacisk na rozwój kompetencji społecznych
  i innych niezbędnych na rynku pracy,
 • dystrybucja ofert pracy, praktyk, staży, oraz wolontariatu i konkursów,
 • organizacja praktyk,
 • organizacja spotkań z pracodawcami oraz prezentacja firm na terenie uczelni,
 • organizacja Targów Pracy i Praktyk,
 • monitorowanie karier zawodowych absolwentów,
 • gromadzenie i udostępnianie publikacji, wydawnictw oraz materiałów informacyjnych o tematyce związanej z rozwojem osobistym i zawodowym oraz poruszaniem się po rynku pracy,
 • bieżąca współpraca z instytucjami i organizacjami rynku pracy.


Usługi świadczone przez Biuro Karier są bezpłatne.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt.