Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II  skierowane jest do studentów ostatniego roku studiów oraz absolwentów wszystkich kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu.

Celem monitorowania jest pozyskanie informacji na temat sytuacji zawodowej absolwentów ABNS w Białej Podlaskiej.

Każdy student przed obroną pracy dyplomowej zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji uczestnictwa w monitorowaniu karier zawodowych absolwentów oraz ankiety studenta ostatniego roku studiów, zawierającej blok pytań dotyczących m.in. oceny jakości zdobytego wykształcenia na studiach, aktywności zawodowej podczas studiów, dudziału w szkoleniach/kursach, organizacji oraz warunków studiowania czy przygotowania do pracy zawodowej. Analizie poddana jest również sytuacja zawodowa absolwentów w okresie do 5 lat od momentu ukończenia studiów.

Zarówno deklaracja zgody jak i ankieta studenta ostatniego roku studiów, dostępne są w Sekcji Praktyk Studenckich i Biura Karier i tam należy je złożyć wraz z kartą obiegową. Absolwent ma prawo cofnąć zgodę na udział w badaniu. Oświadczenie powinno posiadać formę pisemną i zostać złożone w SPSBK.

Kolejnym etapem badań jest ankieta przeprowadzana po roku, trzech i pięciu latach od momentu ukończenia studiów. W ankiecie pojawiają się pytania m.in. o status absolwenta na rynku pracy, związek wyuczonego zawodu z wykonywaną pracą czy sposoby poszukiwania pierwszej pracy. Absolwenci otrzymują ankiety drogą mailową i wypełniają je w systemie zapewniającym anonimowość. Administratorem danych jest wyłącznie ABNS w Białej Podlaskiej.

Wnioski płynące z raportów na poszczególnych kierunkach studiów pozwalają określić jakość i efektywność kształcenia w kontekście powodzenia na rynku pracy. Stanowią rekomendacje mające wpływ na dostosowanie kierunków studiów i programów kształcenia dla potrzeb rynku pracy.

 

czwartek, 15 stycznia 2015 08:52 Poprawiony: poniedziałek, 07 listopada 2022 09:45 Wpisany przez Anna Bogusz