Projekt: „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" jest realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju

Realizacja projektu przyczyni się do poszerzenia bądź nabycia nowych kompetencji, umiejętności przez uczestników projektu tj.:

- Wzrost kompetencji praktycznych studentów biorących udział w projekcie, adekwatnych do efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach, przyczyniający się do zwiększenia pierwszych doświadczeń zawodowych, wpływających na możliwość lepszego odnalezienia się na rynku pracy.

- Nabycie umiejętności praktycznych opartych na zdobytej w toku kształcenia wiedzy teoretycznej.

- Pogłębienie umiejętności praktycznych, przewidzianych programem praktyk na poszczególnych kierunkach, jak również nabycie nowych umiejętności wykraczających poza ramowe programy praktyk programowych.

- Pogłębienie kompetencji społecznych, właściwych postaw, niezbędnych w środowisku pracy (praca w zespole, należyty stosunek do pracy i innych współpracowników, samoorganizacja, zarządzanie czasem, umiejętności komunikacyjne itp.).

- Nabycie nowych umiejętności związanych z pisaniem aplikacyjnej pracy dyplomowej.

Przewiduje się, że projekt swoim zasięgiem obejmie w Polsce 7000 studentów, którzy w ramach działań uczelni wspartych EFS podniosą swoje kompetencje i będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk. Rezultatem projektu będzie rozwój kompetencji studentów, zwiększenie elastyczności uczelni w zakresie tworzenia programów kształcenia oraz zacieśnienie współpracy między pracodawcami a uczelniami.

 

Projekt ten Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiejrealizuje od 14 listopada 2016r. Projekt swoim zasięgiem do końca czerwca 2018 roku ma objąć 198 studentów naszej uczelni na 15 kierunkach studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, dając możliwość nabycia nowych bądź poszerzenia już posiadanych kompetencji społecznych i umiejętności praktycznych. Wartość projektu: 3 625 671,43 zł.

Podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu, będą również instytucje, zakładowi i uczelniani opiekunowie praktyk. Projekt przewiduje objąć swoim zasięgiem 108 zakładowych opiekunów praktyk i 28 uczelnianych.

Z jednej strony ilość uczestników projektu jest dużym wyzwaniem logistycznym dla uczelni świadczącym bez wątpienia o jej potencjale, z drugiej zaś szansą na wzmocnienie relacji z otoczeniem społeczno – gospodarczym lokalnym, regionalnym i krajowym.

To duża szansa i korzyści dla wszystkich uczestników projektu:
- studentów, którzy poprzez wydłużony sześciomiesięczny okres realizacji praktyk gruntownie podniosą swoje umiejętności praktyczne, wzmocnią kompetencje społeczne w zakresie właściwych postaw, niezbędnych w środowisku pracy, tak mocno akcentowanych we wszystkich badaniach dotyczących potrzeb pracodawców;

- instytucji przyjmujących studentów na praktyki, zakładowych opiekunów praktyk, którzy będą mieli możliwość nie tylko udziału, ale również wpływania na proces kształcenia praktycznego studentów, udział w komisyjnym zaliczeniu praktyk, a wreszcie bezkosztowym przygotowaniu studenta, być może przyszłego pracownika, do podjęcia pracy na wakatowym stanowisku. Istotnym elementem będzie również możliwość pisania pracy dyplomowej o charakterze aplikacyjnym, wdrożeniowym, której temat będzie wynikiem merytorycznych, wzajemnych uzgodnień.

- uczelni, która będzie miała szansę współuczestniczyć w relacjach partnerskich, z instytucjami, przyszłymi (miejmy nadzieję) pracodawcami, kształtować w uzgodnieniu z praktykodawcą programy, efekty, umiejętności i kompetencje, które student powinien osiągnąć w procesie kształcenia praktycznego.

 

REGULAMIN_modelowy_PPZ.pdf

REGULAMIN_PRZYZNAWANIA_WIADCZE_MATERIALNYCH_STUDENTOM.pdf

środa, 25 stycznia 2017 15:01 Poprawiony: środa, 26 kwietnia 2017 12:02 Wpisany przez Sławomir Stodulski