Misją Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej jest przede wszystkim zapewnienie wysokie poziomy kształcenia na studiach magisterskich, inżynierskich, licencjackich, podyplomowych. Wysoko wykwalifikowana, doświadczona kadra i nowoczesna baza edukacyjna  umożliwia naszym studentom, naukę w przyjaznej atmosferze i profesjonalne przygotowanie do m.in. funkcjonowania na rynku pracy.

Zapotrzebowanie na lokalnym rynku zaowocowało powstaniem wielu jednostek uczelniach, których celem i zadaniem jest nie tylko wspieranie działalności Uczelni, ale także:

  • integracja działań środowiska lokalnego,
  • prowadzenie, wspieranie i koordynowanie badań naukowych i prac rozwojowych,
  • pozyskiwanie środków na finansowanie badań realizowanych w ramach Centrów Badawczych
  • współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, dydaktyki i kultury,
  • wspieranie mobilności pracowników naukowych Uczelni,
  • organizowanie interdyscyplinarnych seminariów, wykładów, kursów specjalistycznych i szkoleń, w tym zlecanych przez jednostki uczelniane lub pozauczelniane,
  • inicjowanie i współudział w organizacji krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych,
  • prowadzenie specjalistycznych zajęć dydaktycznych dla studentów,


Uczelnia zapewnia różnorodne formy kształcenia od fazy przedszkolnej do późnej emerytalnej, włączając w to całe spektrum uczenia się formalnego, nieformalnego i incydentalnego tym samym propagując ideę kształcenia ustawicznego traktowanego jako uczenie się przez całe życie - lifelong learning.