Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana  Pawła II w Białej Podlaskiej z siedzibą przy ulicy Sidorskiej 95/97, 21-500 Biała Podlaska.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. nr +48 833449982 lub adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji toku studiów w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, tj. realizacji procesu kształcenia, dokumentacji przebiegu studiów, wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych, wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz monitoringu kariery zawodowej po ukończeniu studiów – w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. b, c i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
- realizacji procesu przyznawania pomocy materialnej,
- organizacji wydarzeń, konferencji, konkursów, promocji, ankiet,
-  prowadzenia monitoringu wizyjnego, w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. a i f RODO;

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
-  wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
-  osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
-  podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające);

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody, przy czym dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych studenta będą przechowywane przez okres 50 lat;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych dla potrzeb studiów, tj. realizacji procesu dydaktycznego i monitorowania jego realizacji, jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9. Podanie danych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do których zostały zebrane. Nie podanie tych danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów;

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzany w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu;

11. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

sobota, 26 maja 2018 06:19 Poprawiony: poniedziałek, 24 września 2018 16:28 Wpisany przez Marek Kowalczyk