Regulamin zajęć w Studium Języków Obcych
Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II

1. Studium Języków Obcych (SJO) prowadzi zajęcia z języków nowożytnych zgodnie z programem studiów obowiązującym na danym kierunku.
2. Lektorat kończy się zaliczeniem na ocenę lub egzaminem w zależności od kierunku studiów.
3. Przedmiotem nauczania jest język ogólny oraz specjalistyczny, dostosowany do potrzeb zawodowych przyszłych absolwentów.
4. Zapisy do grupy lektoratowej odbywają się w pierwszych dwóch tygodniach zajęć na podstawie deklaracji wyboru języka. W przypadku niezłożenia deklaracji przydział do grupy lektoratowej następuje odgórnie.
5. Podstawę zaliczenia przedmiotu stanowią: udział w zajęciach, pozytywne oceny uzyskane z kolokwiów cząstkowych, prezentacji/odpowiedzi ustnej, aktywności oraz pisemnego egzaminu końcowego.
6. Student jest zobligowany do posiadania na każdych zajęciach wymaganych lub udostępnionych przez prowadzącego materiałów (w postaci podręcznika lub dodatkowych zadanych wcześniej ćwiczeń) w celu realizacji celów i efektów nauczania.
7. Nieobecność na zajęciach:
- dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze z koniecznością uzupełnienia materiału realizowanego na zajęciach.
- trzy lub cztery nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze – zaliczenia trzeciej i czwartej nieobecności w trybie indywidualnym.
- pięć i więcej nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze – student otrzymuje ocenę negatywną.
8. Student ma obowiązek zgłosić się na kolokwium cząstkowe w wyznaczonym terminie. W przypadku niestawienia się, bądź niezaliczenia kolokwium, studentowi przysługuje jeden termin poprawkowy ustalony przez prowadzącego. Kolokwium poprawkowe należy zaliczyć nie później niż przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
9. Student ubiegający się o zwolnienie z lektoratu (przepisanie oceny) powinien zgłosić się do prowadzącego w pierwszych dwóch tygodniach zajęć. Decyzję o przepisaniu oceny podejmuje prowadzący zajęcia w oparciu o dostarczone potwierdzenie zaliczenia lektoratu na innym kierunku lub uczelni.
10. Posiadanie certyfikatu z języka obcego nie zwalnia z uczęszczania na zajęcia przewidziane programem studiów na aktualnym kierunku studiów.
11. Posiadanie certyfikatu z języka obcego na poziomie B2 zwalnia z egzaminu końcowego z języka obcego.
12. W przypadku zajęć w trybie online, zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym wcześniej planem w formie spotkań na platformie MT. Prowadzący określa kiedy student jest zobligowany do pracy z włączoną kamerą.
13. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem będą rozstrzygane indywidualnie przez kierownika SJO.

 

Warunki zaliczenia lektoratu z języka obcego:

  • Uzyskanie pozytywnych ocen z prac zaliczeniowych
  • Obecność minimum 85%
  • Aktywność na zajęciach
  • Konieczność posiadania wymaganych na zajęciach materiałów

Progi procentowe na poszczególne oceny z prac pisemnych

100% - 90% - 5,0
89% - 85% - 4,5
84% - 75% - 4,0
74% - 68% - 3,5
67% - 51% - 3,0

W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub niezadowalającej studenta, student ma prawo do drugiego, ostatecznego terminu, uzgodnionego z lektorem.

środa, 13 listopada 2019 13:21 Poprawiony: poniedziałek, 27 lutego 2023 11:08 Wpisany przez Katarzyna Gołoś