AK-k
NOWOŚĆ!
Wydział Nauk Technicznych
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
rodzaj: studia pierwszego stopnia 
tryb: stacjonarny, niestacjonarny
profil kształcenia: praktyczny
czas trwania: 7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier


STRONA WWW ZAKŁADU

Opis kierunku 

Studia pierwszego stopnia na kierunku Architektura Krajobrazu trwają 3,5 roku (7 semestrów), kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Kierunek studiów przyporządkowany jest do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych. Dyscypliną wiodącą jest architektura i urbanistyka.

Oferta kształcenia na kierunku architektura krajobrazu uwzględnia nowoczesne trendy w projektowaniu obiektów architektury krajobrazu oraz zapotrzebowanie rynku pracy.  Studia przygotowują specjalistów w zakresie  projektowania i urządzania najbliższego, prywatnego otoczenia poprzez przestrzeń publiczną, aż do otaczającego krajobrazu w ramach planowania przestrzennego krajobrazu oraz układów urbanistycznych. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia prac konserwatorskich uwzględniających założenia zabytkowe, posiadają umiejętności wykonywania zadań badawczych, projektowych oraz realizacyjnych w zakresie kształtowania krajobrazu w skali regionu oraz w skali miejscowej. W procesie kształcenia stosowane są nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne. Studenci mają dostęp do literatury naukowej i branżowej, do specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz nowoczesnej aparatury badawczej.

Oferujemy naszym studentom uczestnictwo w wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus+, wizytach studyjnych i szkoleniach branżowych, poznanie nowoczesnych narzędzi informatycznych do zastosowań w architekturze krajobrazu oraz nabycie umiejętności wykorzystania programów graficznych, łącząc wiedzę teoretyczną z  umiejętnościami praktycznymi architekta krajobrazu.

 

Tematyka studiów 

Architektura krajobrazu jest interdyscyplinarnym kierunkiem studiów łączącym zagadnienia z dziedzin technicznych, przyrodniczych i artystycznych. Studia na kierunku architektura krajobrazu pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu projektowania, budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, ekologii, dendrologii, roślin ozdobnych, historii sztuki ogrodowej, a także planowania przestrzennego, projektowania krajobrazu miasta i obszarów wiejskich, ochrony krajobrazu oraz  inżynierii krajobrazu. Studenci nauczą się również, jak zarządzać terenami zielonymi i czynić je nie tylko funkcjonalnymi, lecz przede wszystkim – estetycznymi.

 

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku architektura krajobrazu znajdą pracę:

  • w pracowniach zajmujących się projektowaniem, budową i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu,
  • we własnych firmach projektowo-wykonawczych lub dużych biurach projektowych,
  • w zarządach parków narodowych i krajobrazowych oraz w placówkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego,
  • w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, opracowujących strategie, studia i projekty planów zagospodarowania przestrzennego,
  • w ośrodkach badawczo-rozwojowych.

 

Absolwent studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku architektura krajobrazu jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia, w szczególności na kierunku architektura krajobrazu oraz studiów podyplomowych.

 

 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
 w przezroczystej „koszulce" do Sekcji Promocji i Rekrutacji - p. 108R (parter)

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
kwiecień - wrzesień
http://irk.akademiabialska.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.akademiabialska.pl/
tel. +48 83 3449930
e-mail: rekrutacja(at)akademiabialska.pl
środa, 30 marca 2022 00:00 Poprawiony: poniedziałek, 16 maja 2022 11:54 Wpisany przez Marek Kowalczyk