znaki_did-strona_www

DYDAKTYCZNA INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI 2022

W 2022 roku po raz kolejny Ministerstwo Edukacji i Nauki realizuje przedsięwzięcie „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”, której celem jest wsparcie publicznych uczelni zawodowych w doskonaleniu jakości kształcenia. Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II znalazła się w gronie 15 publicznych uczelni zawodowych, które najlepiej i najskuteczniej kształcą swoich studentów, tym samym przygotowując ich do podjęcia pracy w regionie.

"Dydaktyczna inicjatywa doskonałości" została zainicjowana od 2019 r. Dotychczas w przedsięwzięciu wzięło udział 25 spośród 33 publicznych uczelni zawodowych, które wyróżniały się skuteczną działalnością dydaktyczną w zakresie kształcenia praktycznego.

1 MILION ZŁ

Wsparcie w ramach programu „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” jest przyznawane w formie zwiększenia subwencji podstawowej na wsparcie aktywności projakościowej, które otrzymało 15 publicznych uczelni zawodowych spełniając następujące kryteria:

  • brak negatywnych ocen jakości kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w uczelni wydanych przez Polską Komisję Akredytacyjną w latach 2016-2021;
  • wynik monitoringu karier studentów i absolwentów studiów, osób ubiegających się o stopień doktora i osób, które uzyskały ten stopień, dotyczącego absolwentów studiów w uczelni, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów w roku 2019, w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu. Wynik monitoringu musi wskazywać, że względny wskaźnik bezrobocia absolwentów studiów pierwszego stopnia jest mniejszy lub równy 0,94 oraz zarobków absolwentów studiów pierwszego stopnia jest większy lub równy 0,56.


CELE, ZADANIA I GRUPY DOCELOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Głównym celem przedsięwzięcia w roku 2022 będzie podwyższenie jakości kształcenia w ABNS Białej Podlaskiej poprzez utworzenie nowoczesnej pracowni symulacji logistycznej, utworzenie specjalistycznych stanowisk laboratoryjnych na kierunku Mechanika i budowa maszyn, modernizacja pracowni do grafiki komputerowej, doposażenie pracowni rzeczywistości mieszanej oraz pracowni produkcji roślinnej, a także doposażenie laboratorium chemicznego w niezbędne pomoce dydaktyczne. Kolejnymi zadaniami będzie stworzenie możliwości wykorzystania w dydaktyce najnowszego oprogramowania do zajęć na kierunkach studiów, Zarządzanie, Ekonomia, Finanse i Rachunkowość czy Dietetyka, a także  aktualizacja zasobów bibliotecznych. Grupami docelowymi będą studenci oraz nauczyciele akademiccy.

Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych